Futurs alumnes

Educ. Infantil

Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d'abril

Us podeu descarregar el formulari de preinscripció al següent enllaç:  formulari de preinscripció.

 

Documents que ha de presentar tothom:

  • Sol·licitud de preinscripció. Només es pot presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc. La presentació de més d'una comporta la pèrdua del dret de prioritat. 
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.

  • Nota: els punts de baremació s'apliquen en el cas que hi hagi més demanda que places ofertades